Beograd

Појашњење конкурсне документације за јавну набавку - услуга - Бесплатна школа страних језика (бр.17-79)

Република Србија
Град Београд
Наручилац: Градска општина Палилула
Београд, Таковска бр.12    
Дана: 09.10.2017. године

Појашњење конкурсне документације за јавну набавку - услуга - Бесплатна школа страних језика (бр.17-79)


На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр.124/2012, 14/15 и 68/15), а на упућен захтев за појашњење конкурсне документације Понуђача, достављамо Вам питања и одговоре:

ПИТАЊЕ бр.1: " На страни 17 и 18 наведени су следећи докази за додатне услове и начин њиховог доказивања:
Докази за додатне услове:

за финансијски капацитет:
а) Уколико је понуђач правно лице
- Извештај о бонитету Агенције за привредне регистре за претходне три обрачунске године (2014, 2015. и 2016.), и Потврду да није био у блокади у претходних 6 месеци од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, као и у време закључивања Уговора.
б) Уколико је понуђач предузетник или физичко лице - Потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном текућем рачуну за претходне три обрачунске године (2014, 2015. и 2016), и Потврду да није био у блокади у претходних 6 месеци од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, као и у време закључивања Уговора.
за пословни капацитет:
Списак најважнијих реализованих уговора у последње три године од дана објавлјивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, који се односи на предмет јавне набавке са листом купаца, износима и датумима. Ако су купци односно наручиоци, субјекти који се у смислу овог закона сматрају наручиоцем, доказ мора бити у облику потврде, издате или потписане од стране надлежног органа; ако су купци, односно наручиоци остала правна лица односно предузетници, потврду издаје или потписује тај купац односно наручилац. Укупна вредност референтне листе не може бити мања од 6.000.000,00 динара без ПДВ-а.
Достављање доказа
Као доказ за испуњавање наведених обавезних и додатних услова, према члану 77. ст. 4. Закона о јавним набавкама, понуђач доставља изјаву којом под пуном материјалном и кривичном одговорношду потврђује да испуњава услове - "Изјава понуђача о испуњавању услова из чл. 75. и 76. Закона" - Образац бр.2 уредно потписану од стране овлашденог лица и оверену печатом фирме.
На стр. 25 конкурсне документације у Обрасцу бр.2 -Изјава понуђача о испуњавању услова из чл.75 и 76 Закона у поступку јавне набаке понуђач потврђује под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношду да располаже траженим финансијским и пословним капацитетом (тачка 4). Није јасно зашто се тражи од понуђача да достави потврде предходних наручилаца (Образац бр.6 на страни 30) као потврде о пословном капацитету када је понуђач ускладу са горе наведеним упутством наручиоца (стр.17 и 18) већ доказао да располаже траженим пословним капацитетом. Оваква неусаглашеност конкурсне документације доводи до заблуде потенцијалне понуђаче зато што није јасно да ли и остале обавезне услове из члана 75 ЗЈН потенцијални понуђач мора да доказује одговарајућим документима и поред достављања потипсаног и овереног Обрасца бр.2. Наручилац је у складу са чланом 61 Закона о јавним набавкама био дужан да припреми конкурсну документацију тако да понуђачи на основу ње могу да припреме прихватљиву понуду. Имајући у виду наведено потребно је извршити измену конкурсне документације или на стр.18 (Достављање доказа) или на стр.25 (Образац бр.2 – тачка 4)."

ОДГОВОР: Понуђач захтевани пословни капацитет доказује потписивањем "Изјава понуђача о испуњавању услова из чл.75. и 76. Закона" - Образац бр.2, конкурсне документације. Попуњену "Референтна листа" - Образац бр. 5 и "Потврда" - Образац бр. 6 Понуђач ће доставити Наручиоцу пре доношења одлуке о додели уговора, на захтев Наручиоца, а све у складу са чланом 79. став 1. ЗЈН.

ПИТАЊЕ бр.2: "У конкурсној документацији није наведено да ли они који су уписани у Регистар понуђача морају да доказују испуњеност обавезних услова. Молим Вас да у складу са чланом 78 став 5 допуните конкурсну документацију и наведете обавезе потенцијалних понуђача који су уписани у Регистар понуђача."

ОДГОВОР: На основу захтева за појашњење Конкурсне документације, Наручилац ће извршити измену Конкурсне документације.

ПИТАЊЕ бр.3: " На страни бр. 25 у Обрасцу бр.2 - Изјава понуђача о испуњавању услова из чл.75 и 76 Закона у поступку јавне набаке под тачком 3) наручилац наводи:
3) да сам измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (члан 75. став 1. тачка 3. ЗЈН)
Указујемо да је тачка 3 у члану 75 став 1 Закона о јавним набавкама, на коју се наручилац позива у овој тачки, брисана из Закона и да се измирење доспелих пореза, доприноса и других јавних дажбина у складу са прописима Републике Србије налази у члану 75., став 1 тачка 4. Са друге стране, наручилац овом изјавом није обухватио тачку 5 става 1 члана 75 Закона о јавним набавкама, која се према члану 78 став 1 и став 5 Закона о јавним набавкама такође доказује околношду да се понуђач налази у Регистру понуђача.
Имајуди у виду горе изнето, позива се наручилац да усклади конкурсну документацију и поступи у складу са чланом 61 став 1 и 63 став 5 Закона о јавним набавкама."

ОДГОВОР: Приликом израде конкурсне документације дошло је до штампарске грешке. Из конкурсне документације се недвосмислено види да је због брисања тачке 3. померена нумерација преосталих тачака.

ПИТАЊЕ бр.4: " На страни 13 конкурсне документације је наручилац је навео:
2) КВАЛИФИКАЦИЈА ПРЕДАВАЧА
Наведени критеријум де се бодовати тако што ће наручилац вредновати додатне квалификације предаваче енглеског језика који су ангажовани код понуђача најмање три године у континуитету (по било ком основу ангажовања), на следеди начин:
а) Мастер/докторат у методици наставе енглеског језика -4 пондера
Међународни сертификат:
CAMBRIDGE
а) ЦЕЛТА тренер - 4 пондера
б) Целта-2 пондера
в) Делта-2 пондера
г) ИХЦ тренер-4 пондера
д) ИХЦ -2 пондера
ђ) ТЕФЛ-2 пондера
Укупан број бодова израчунава се на следеди начин БПкп =а+б+в+г+д+ђ (максимално 20 пондера).
НАПОМЕНА: Један предавач може добити пондере по сваком од елемената критеријума Квалификације предавача, тако да један предавач може добити пондере по више елеманата.

На основу којих докумената де наручилац утврдити квалификације предавача ангажованих од стране понуђача? Уколико је потребно да се доставе копије диплома и биографије предавача позивамо наручиоца да у складу са чланом 61 став 1 и 63 став 5 Закона о јавним набавкама допуни конкурсну документацију


ОДГОВОР: На основу захтева за појашњење Конкурсне документације, Наручилац ће извршити измену Конкурсне документације.


ПИТАЊЕ бр.5: "На основу навода из питања 4, на стр.13 конкурсне документације молимо да појасните на основу којих докумената де наручилац утврдити радно ангажовање од стране понуђача? Уколико је потребно да се доставе копије М4 обрасца за предаваче позивамо наручиоца да у складу са чланом 61 став 1 и 63 став 5 Закона о јавним набавкама допуни конкурсну документацију. "

ОДГОВОР: На основу захтева за појашњење Конкурсне документације, Наручилац ће извршити измену Конкурсне документације.

ПИТАЊЕ бр.6: "На основу навода из питања 4 о начину пондерисања указујемо на грешку Наручиоца: БПкп =а+б+в+г+д +ђ (максимално 20 пондера). Наведени збир је 16. Збир 20 је ако се дода и број пондера за мастер/докторат који је такође означен са »а«. Овим наручилац доводи у заблуду понуђача јер није јасно како се одређује максималан број пондера. Позивамо наручиоца да у складу са чланом 61 став 1 и 63 став 5 Закона о јавним набавкама измени конкурсну документацију."

ОДГОВОР: На основу захтева за појашњење Конкурсне документације, Наручилац ће извршити измену Конкурсне документације.

ПИТАЊЕ бр.7: "Молимо Вас да измените конкурсну документацију у делу који се односи на услов да предавачи имају најмање 3 године континуираног рада код понуђача. Врло чест случај је да у једном тиму професионалаца раде и они који имају једну или две године искуства. Оваквим условом се врши дискриминација професора, нарочито младих професора, који поседују одговарајућу диплому, али немају довољно искуства. Даље, врши се дискриминација професора који имају све неопходне квалификације али нису радили у континуитету три године код понуђача, а претходно су радили код послодавца који испуњава све неопходне услове за учешће у предметној набавци. Позивамо наручиоца да у складу са чланом 10 и 12 Закона о јавним набавкама измени конкурсну документацију."

ОДГОВОР: На основу захтева за појашњење Конкурсне документације, Наручилац ће извршити измену Конкурсне документације.

ПИТАЊЕ бр.8: "На основу навода из питања 4, на стр.13 конкурсне документације који се односи на „мастер/докторат у методици наставе енглеског језика“ наглашавамо да се на дипломома Филолошког факултета Универзитета у Београду увек наводи „дипломирани филолог енглеског језика и књижевности – мастер“ па није могуће утврдити да ли се односи на методику наставе што је само један од обавезних предмета. Позивамо наручиоца да у складу са чланом 61 став 1 Закона о јавним набавкама измени конкурсну документацију. "

ОДГОВОР: Наручилац ће додатно вредновати наставно особље које поседује дипломе нивоа мастер/докторат чији се програми баве научном облашћу методике наставе енглеског језика као додатног гаранта квалитета захтеване услуге.

ПИТАЊЕ бр.9: " На основу навода из питања 4, на стр.13 конкурсне документације наручилац наводи да се међународни сертификати ЦЕЛТА, ДЕЛТА, ИХЦ и ТЕФЛ посебно пондеришу. На основу члана 8. Закона о основама система образовања и васпитања, "Службени гласник Републике Србије" бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013, наведено је да образовно-васпитни рад обављају лица која су стекла одговарајуде високо образовање:
1) на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Поред тога Министарство просвете, науке и технолошког развоја и British Council су потписали Меморандум о разумевању 03.12.2014.године  https://www.britishcouncil.rs/sites/default/files/sporazum_o_medunarodnoj_saradnji_0.pdf У члану 2 наведеног меморандума је прецизирано да су међународни сертификати ЦЕЛТА и ДЕЛТА за оне који нису професори енглеског језика, довољни само за спровођење наставе у првом циклусу основног образовања што имплицира и да су такви сертификати на нижем академском нивоу од дипломе мастера. Додајемо да је ЦЕЛТА курс који траје месец дана, а ДЕЛТА шест месеци.
Додатно, указујемо и на мишљење Министарства просвете, науке и технолошког развоја, број 601-00-66/2014-02 од 16.06.2014. године, којим је недвосмислено указано да је диплома Филолошког факултета, катедре за англистику, довољна квалификација за позицију предавача у јавним институцијама које организују обуку из области страних језика. Дакле, ако понуђач обуку организује ангажовањем лица које има адекватно факултетско образовање и диплому, то лице може држати обуку у било којој јавној институцији, предузеду или служби, што је у складу са принципом „ко може више, може и мање“.
Овим се указује на неправилности у конкурсној документацији, имајући у виду повреду основних начела јавних набавки из члана 10 и 12 Закона о јавним набавкама, са предлогом да наручилац стручност понуђача обезбеди кроз захтев за писаним препорукама за предаваче које де доставити претходни наручиоци како би могао да се увери у њихову стручност.

ОДГОВОР: Због специфичности наставе, великог броја полазника различитих нивоа знања Наручилац је сматрао за неопходно да пондерише тражене квалификације наставног кадра. CELTA квалификација је међународна квалификација за наставнике енглеског језика са фондом обуке од 120 сати што је једнако фонду двогодишње наставе из методике. DELTA квалификација је вишег нивоа, IHC квалификација такође ипуњава све међународне стандарде квалитета.

ПИТАЊЕ бр.10: "На основу навода из питања 4, на стр.13 конкурсне документације наручилац посебно пондерише ЦЕЛТА и ИХЦ тренере. Напомињемо да они не врше обуку ученика већ обуку будућих предавача енглеског језика што није предмет ове јавне набавке. Молимо за разјашњење да ли де у оквиру наставе предвиђене овом набавком бити вршена обука и предавача обзиром да се траже и посебно пондеришу лица која су обучена за ту врсту услуге? Уколико то није случај, позивамо наручиоца да измени конкурсну документацију у делу елементи критеријума тако да они буду у логичкој вези са предметом набавке."

ОДГОВОР: Целта и ИХЦ тренери неопходни су за координацију и контролу наставе тј. Предавача који врше обуку у различитим групама, а имајући у виду укупан број полазника разноврсне нивое почетног знања а све у циљу постизања успеха односно савладавања знања предвиђеног овим програмом.
                    
ПИТАЊЕ бр.11: "На основу навода из питања 4, на стр.13 конкурсне документације наручилац наводи да ИХЦ тренер добија 4 пондера, а носилац ИХЦ сертифката 2 пондера. Напомињемо да ИХЦ - Интернатионал Хоусе Цертифицате у Београду издаје само једна школа која је у ланцу школа Интернатионал Хоусе. Указујемо да је пондерисање сертификата које издаје само једна школа поставлјен дискриминаторски, те да је супротан начелу обезбеђивања конкуренције и начелу једнакости понуђача из члана 10 и 12 Закона о јавним набавкама. Услед наведеног, конкурсну документацију је у овом делу неопходно изменити, односно ускладити са основним начелима јавних набавки, прописивањем недискриминаторских критеријума, како би се обезбедила једнакост и конкуренција међу понуђачима. Напомињемо да поред ИХЦ сертификата постоје и други признати међународни сертификати као што је на пример ЛЦЦИ који се не налази на списку међународних сертификата који је дат на стр.13."

ОДГОВОР: На основу захтева за појашњење Конкурсне документације, Наручилац ће извршити измену Конкурсне документације.

ПИТАЊЕ бр.12: "На основу навода из питања 4, на стр.13 конкурсне документације нејасно је колики је тражени број предавача.
Позивамо наручиоца да у складу са чланом 61 став 1 и 63 став 5 Закона о јавним набавкама допуни конкурсну документацију."

ОДГОВОР: Наручилац је дефинисао број полазника, број група и временски период вршења услуга као и ниво знања који полазници треба да достигну. На Понуђачу је да у складу са горе наведеним утврди тачан број предавача, динамику, план и програм рада.

ПИТАЊЕ бр.13: "На основу навода из питања 4 (НАПОМЕНА), на стр.13 конкурсне документације произилази да само један предавач може да оствари максимални број поена уколико има мастер и све наведене међународне сертификате. Имајући у виду да се јавна набавка односи на 100 полазника за које је потребно више предавача да ли је за наручиоца прихватљиво да понуђач има само једног ангажованог предавача и да ли се пондерише само један предавач са најбољим квалификацијама?"

ОДГОВОР: Наручилац ће извршити пондерисање сваког предавача за кога буде достављена документација, а према условима предвиђеним конкурсном документацијом.

ПИТАЊЕ бр.14: " На страни 13 конкурсне документације наручилац је навео да је елемент кријеријума и: 1) чланство у међународној мрежи школа страних језика и међународним организацијама које гарантују квалитет наставе, по прецизно утврђеним критеријумима који су усклађени са европским стандардима квалитета – максимално 10 пондера;

На основу којих критеријума де наручилац да утврди да ли нека међународна организација гарантује квалитет наставе? Молимо да наведете тачне параметре на основу којих је одређена организација прихватљива, а да то нису само наводи са интернет презентације те међународне организације."

ОДГОВОР: На основу захтева за појашњење Конкурсне документације, Наручилац ће извршити измену Конкурсне документације.

ПИТАЊЕ бр.15: " У вези са питањем 14, да ли је довољно доставити линк који омогућава наручиоцу да стекне увид да је понуђач члан међународне мреже школа?"

ОДГОВОР: Понуђач је дужан да достави копију уговора са релевантном међународном мрежом школа (попут ALTE или EAQUELS које гарантују контролу квалитета наставних кадрова и програма курсева), или са придруженим чланом ових асоцијација.

ПИТАЊЕ бр.16: " У вези са питањем 14, на који начин се пондерише чланство у домаћим удружењима?"

ОДГОВОР: Конкурсном документацијом је предвиђено да се учешће у домаћим удружењима пондерише са 0 пондера.

ПИТАЊЕ бр.17: "У вези са питањем 14, на који начин се пондерише случај када је понуђач члан домаћег удружења школа које је придружени члан међународног удружења?"

ОДГОВОР: Уколико је члан домаћег удружења школа која је придружени члан међународног удружења у том случају се пондерише са 10 пондера.

ПИТАЊЕ бр.18: " У моделу уговора на стр 32 наведено је да се понуђач обавезује:
- да услугу из члана 2. Овог Уговора изврши стручно и квалитетно, у свему под условима из спецификације услуга

У спецификацији услуга на стр 20 је наведено:
Бесплатна школа страних језика, подразумева одржавање тромесечног напредног курса енглеског језика за ученике средњих школа са територије Градске општине Палилула, у периоду од 23.10.2017 год. до 31.01.2018 године.
Позивамо наручиоца да појасни који нивои су у питању. Напомињемо да су у складу са ЦЕФР стандардом који је прихватио Савет Европе постоје нивои од А1- Ц2."

ОДГОВОР: Тражени достигнути ниво знања зависи од почетног предзнања сваког полазника. Наручилац је у спецификацији навео да је једна од обавеза понуђача организовање тестирања полазника, и организовање група и наставе у складу са резултатима тестирања.

ПИТАЊЕ бр.19: "У спецификацији услуга на стр.20 наведено је да је број полазника 100. Шта је понуђач предвидео у ситуацији да број полазника буде мањи или веди од 100? "

ОДГОВОР: Наручилац је јасно одредио да је број полазника за ову врсту услуге 100 ученика.

ПИТАЊЕ бр.20: "Шта је понуђач предвидео уколико неко до полазника одустане из било ког разлога од похађања у току трајања курса?"

ОДГОВОР: Уколико неко од полазника одустане из личних разлога, који немају везе са квалитетом наставе и пружању услуге, Наручилац ће приликом потписивања извештаја о извршеној услузи а који је основ за плаћање,  сматрати да је услуга извршена у потпуности.
Одустајање ученика због непрофесионалног вршења услуге, Наручилац неће уплатити укупан износ већ ће умањити за износ полазника који су одустали.

ПИТАЊЕ бр.21: "У спецификацији услуга на стр.20 наведено је да је понуђач дужан да обезбеди неопходан наставни материјал. Да ли уџбеници морају да буду оригинали?"

ОДГОВОР: Наручилац је дефинисао број полазника, број група и временски период вршења услуга као и ниво знања који полазници треба да достигну. На Понуђачу је да у складу са горе наведеним, утврди план и програм рада, а са тим у вези обезбеди адекватан наставни материјал.

ПИТАЊЕ бр.22: " У моделу уговора на стр.32 наведено је да је понуђач у обавези:
- да по завршеном курсу изда сертификат о похађању курса и стеченом нивоу познавања енглеског језика.
Да ли је поунђач у обавези да организује завршни испит или само да изда сертификате о похађању?

ОДГОВОР: На основу захтева за појашњење Конкурсне документације, Наручилац ће извршити измену Конкурсне документације.

ПИТАЊЕ бр.23: " Који термини наставе су прихватљиви за наручиоца? "

ОДГОВОР: Наручилац је дефинисао број полазника, број група и временски период вршења услуга као и ниво знања који полазници треба да достигну. На Понуђачу је да у складу са горе наведеним, а у договору са полазницима утврди термине извођења наставе.

ПИТАЊЕ бр.24: " На страни 30 дат је Образац 6. Да ли је уместо потврде наручилаца којима се доказује пословни капацитет, могуде доставити копију уговора са тим наручиоцем, копију фактуре или други валидан доказ, из којег се види коме је услуга пружена, предмет пружене услуге и период у коме је иста пружена?
Наведено је од значаја имајуди у виду кратак рок за доставлјање понуде у овој јавној набавци са једне стране и са друге стране околност да наручиоци који су државни органи/организације потврде о пруженим услугама издају према њиховој интерној процедури која може трајати више од неколико дана, што онемогудава прибавлјање тражене потврде у року до којег је могуде поднети понуду."

ОДГОВОР: Конкурсном документацијом, образац бр.2 Понуђач доказује испуњеност обавезних и додатних услова, самим тим и пословног капацитета. Наручилац може приликом доношења одлуке тражити на увид оригинал или фотокопију тражених доказа а рок за достављање тражених докумената неће бити краћи од потребног за прибављање истих.


ПИТАЊЕ бр.25: "Уколико за наручиоца није прихватлјиво доказивање пословног капацитета достављањем копије уговора, фактура или другог валидног доказа (како је наведено у питању 24), да ли је могуде продужити рок за доставлјање понуда имајуди у виду разлоге наведене у претходном питању, или је прихватлјиво да потврде осталих наручилаца којима се доказује пословни капацитет буду доставлјене накнадно у процесу доношења одлуке?
Имјуди у виду горе наведена питања и примедбе желимо да истакнемо да је чланом 76 у ставу 6 прописано да наручилац одређује услове за учешде у поступку тако да ти услови не дискриминишу понуђаче и да су у логичкој вези с предметом јавне набавке. У складу са наведеним, указује се наручиоцу на недостатке и неусаглашеност конкурсне документације, ради благовременог отклањања недостатака и омогудавања конкуренције и једнакости међу понуђачима. У супротном, уколико наручилац недостатке не отклони кроз измену конкурсне документације, понуђач де заштиту својих права остварити подношењем захтева Републикој комисији за заштиту права, ради отклањања дискриминаторских услова и других неправилности уочених у конкурсној документацији."

ОДГОВОР: Наручилац ће оставити примерен рок за достављање тражених докумената.

Председник комисије за јавне набавке

Милош Алексић, с.р.

Палилула линкови
Наша кућа Палилула