• Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
Почетна Локална самоуправа Управа Општине
Служба Скупштине ПДФ Штампа Ел. пошта

Служба Скупштине обавља стручне и организационе послове за потребе Скупштине Градске општине и њених сталних радних телa, као и послове који се односе на:
• припрему седница и припрему нацрта аката за седнице Скупштине и њених радних тела;
• обраду аката усвојених на седницама тих органа;
• чување изворних докумената о раду тих органа;
• давање правних мишљења о законитости усвојених правних аката Скупштини и председнику Градске општине;
• представке, петиције и предлоге грађана;
• избор, именовања, постављења и разрешења из надлежности Скупштине;
• јавност рада Скупштине;
• давање обавештења и стручних објашњења о питањима од значаја за вршење функције одборника и одборничких група;
• сарадњу Скупштине Градске општине са другим градовима у земљи и иностранству;
• стручну помоћ у вези са пословима који се односе на непосредно учешће грађана у остваривању локалне самоуправе (грађанска иницијатива, збор грађана и референдум);
• друге стручне и организационе послове из надлежности Скупштине и њених сталних радних тела, а све у циљу функционисања система локалне самоуправе.