Beograd

Odobrenje za postavljanje bašte ugostiteljskog objekta

Odeljenje građevinskih i stambenih poslova

Odsek stambenih i komunalnih poslova

Po Zahtevu za izdavanje odobrenja za postavljanje bašte odlučuje se na osnovu Odluke o postavljanju bašte ugostiteljskog objekata na teritoriji grada Beograda ("Sl. list grada Beograda", br. 11/14, 29/14 i 34/14).

Nova bašta je ona koja se postavlja prvi put, kao i bašta kod koje je došlo do promena koje zahtevaju izmenu tehničke dokumentacije.

Potrebna dokumentacija za nove bašte:

 • Zahtev za postavljanje nove bašte
 • Fotokopija rešenja o registraciji za obavljanje ugostiteljske delatnosti
 • Fotokopija dokaza o pravnom osnovu korišćenja poslovnog objekta
 • Fotokopija Potvrde o PIB-u
 • Tehnička dokumentacija, u šest primeraka
 • Dokaz o plaćenim taksama
 • Izjava podnosioca da ovlašćuje nadležnu organiѕacionu jedinicu da u njegovo ime i za njegov račun pribavi potrebne saglasnosti na tehničku dokumentaciju, sa dokazima o plaćenim troškovima.

Uz zahtev se po potrebi prilaže:

 • saglasnost subjekta koji upravlja, koristi ili održava površinu na kojoj se bašta postavlja.
 • saglasnost vlasnika odnosno korisnika prostora, dela zgrade ispred kojeg se bašta postavlja.

Potrebna dokumentacija za istovetne bašte:

 • Zahtev za ponovno izdavanje Odobrenja
 • Dokaz o plaćenim taksama

Opštinske administrativne takse:

 • za podnošenje Zahteva 290 din.
 • za izdavanje Odobrenja 8500 din.

Tekući račun: 840-742251843-73

Poziv na broj: 97 53-015

Gradske administrativne takse (po potrebi):

Sekretarijatu za saobraćaj kada se bašta postavlja na javnoj saobraćajnoj površini

 • za nove zahteve 3688 din.
 • za ponovno izdavanje Odobrenja 2420 din.

Tekući račun .840-742241843-03

Poziv na broj 97 27-501-08

Uplata za dobijanje Saglasnosti (po potrebi):

 • JKP "Zelenilo Beograd"
 • Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

Mesto nabavke obrasca: Pisarnica ili preuzmite ovde PDF

Mesto predaje dokumentacije: Pisarnica

Mesto rešavanja predmeta: III sprat, soba 64

Rad sa strankama:

 • svakim radnim danom od 12.00 do 14.00, osim petkom
 • prijem stranaka kod načelnika Odeljenja: svakog utorka 09.00-11.00

Telefon za informacije: 3236-221 lok. 144 i 146

Radno vreme Uslužnog centra: 07.30-15.30

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа