Beograd

Odobrenje za postavljanje privremenih objekata na javnim površinama

Odeljenje građevinskih i stambenih poslova

Odsek stambenih i komunalnih poslova

Privremeni objekti su kiosci, manji montažni objekti i drugi slični objekti za prodaju prehrambenih i drugih proizvoda na malo, za pružanje zanatskih usluga i za zadovoljenje drugih potreba građana.

Odobrenje se izdaje na osnovu Odluke o uslovima i načinu postavljanja privremenih objekata na javnim površinama u Beogradu ("Sl. list grada Beograda", br. 61/09, 24/10 i 10/11). Mesto za postavljanje privremenog objekta osim za zabavne parkove, cirkuse i sportske objekte, određuje se Planom postavljanja privremenih objekata na javnim površinama za područje Gradske opštine Palilula. Korisnik se određuje na osnovu Konkursa, osim za zabavne parkove, cirkuse i sportske objekte.

Potrebna dokumentacija:

  • Prijava na Konkurs
  • Drugi dokumenti po potrebi
  • Dokaz o plaćenim taksama

Opštinske administrativne takse:

  • za podnošenje Zahteva 290 din.
  • za izdavanje Odobrenja 6000 din.

Tekući račun: 840-742251843-73

Poziv na broj: 97 53-015

Mesto rešavanja predmeta: III sprat, soba 64

Rad sa strankama:

  • radnim danom od 12.00 do 14.00, osim petkom
  • prijem stranaka kod načelnika Odeljenja: svakog utorka 09.00-11.00

Telefon za informacije: 3236-221 lok. 144 i 146

Radno vreme Uslužnog centra: 07.30-15.30

Mesto predaje dokumentacije: Pisarnica

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа