Beograd

Izdavanje Upotrebne dozvole u elektronskoj formi

Odeljenje za građevinske i stambene poslove Odsek građevinskih poslova

Potrebna dokumentacija:

Postupak za izdavanje upotrebne dozvole u elektronskoj formi, pokreće se podnošenjem tj popunjavanjem odgovarajućeg zahteva nadležnom organu kroz CIS (Centralni informacioni sistem), koji se potpisuje kvalifikovanim elektronskim potpisom.

Uz zahtev se, u formi elektronskog dokumenta, u pdf formatu, potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom (izuzetno, tehnička dokumentacija se može dostaviti i u dwg ili dwf formatu, bez obaveze digitalnog potpisivanja), prilažu:

  1. Projekat za izvođenje sa potvrdom i overom investitora, lica koje vrši stručni nadzor i izvođača radova da je izvedeno stanje jednako projektovanom, ako u toku građenja nije odstupljeno od projekta za izvođenje i ako je projekat izvedenog objekta izrađen u skladu sa pravilnikom kojim se uređuje sadržina tehničke dokumentacije, odnosno za objekte kategorije"A", prilaže se geodetski snimak izvedenog objekta na parceli, na overenoj katastarsko-topografskoj podlozi ;
  2. Izveštaj komisije za tehnički pregled, kojim se utvrđuje da je objekat podoban za upotrebu, sa predlogom za izdavanje upotrebne dozvole, odnosno za objekte kategorije"A", prilaže se potvrda odgovornog projektanta odnosno odgovornog izvođača radova za tu vrstu objekata ;
  3. Dokaz o plaćanju propisanih taksi, odnosno naknada i naknade za Centralnu evidenciju, uključujući i naknadu za podnetu prijavu završetka temelja i završetka objekta u konstruktivnom smislu, ako su te prijave podnošene za objekta za koji se traži upotrebna dozvola;
  4. Sertifikat o energetskim svojstvima objekta, ako je za objekat propisana obaveza pribavljanja sertifikata o energetskim svojstvima;
  5. Elaborat geodetskih radova za izvedeni objekat i posebne delove objekta;
  6. Elaborat geodetskih radova za podzemne instalacije.

Napomena: Ukoliko je tehnička dokumenatcija izrađena pre stupanja na snagu Pravilnika o postupku sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem ("Sl.glasnik RS", br.113/2015), a podnosilac zahteva nije u mogućnosti da tu tehničku dokumentaciju dostavi i u dwg ili dwf formatu, podnosilac zahteva, odnosno prijave, može do 1. januara 2018. godine da tu dokumentaciju dostavi u papirnoj formi.

Investitor može podneti zahtev za izdavanje upotrebne dozvole i za radove izvedene u skladu sa čl.145. Zakona , kao i u skladu sa rešenjem o privremenoj građevinskoj dozvoli.

Republička administrativna taksa:

Za podnošenje zahteva 300 din.

Za izdavanje rešenja 0,2% od ukupne predračunske vrednosti radova..

Tekući račun: 840-742221843-57

Poziv na broj: 97 53-015

Mesto nabavke obrasca: Zahtev se nadležnom organu, u elektronskoj formi, popunjava i postupak pokreće kroz Centaralni informacioni sistem , koji se potpisuje kvalifikovanim elektronskim potpisom.

Mesto predaje dokumentacije: - Zahtev se u elektronskoj formi popunjava i predaje preko https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/

Ukoliko imate bilo kakve nedoumice, obaveštenja i detaljnija uputstva možete preuzeti na sajtu www.gradjevinskedozvole.rs

Rad sa strankama:

  • radnim danom od 12.00 do 14.00, osim petkom
  • prijem stranaka kod načelnika Odeljenja: utorak 09.00-11.00

Telefon za informacije: 3236-221 lok. 145, 147 i 159

Radno vreme Uslužnog centra: 07.30-15.30

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа