Beograd

Упис у МК чињеница рођења, венчања и смрти насталих на територији бивших република СФРЈ

Секретаријат за управу Градске управе града Београдa

Одељење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права Палилула

Потребна документација:

За упис у матичну књигу рођених:

 • Захтев за упис
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Уверење о држављанству
 • Фотокопија личне карте
 • За удате/ожењене: извод из матичне књиге венчаних
 • За разведене: правоснажна пресуда о разводу брака
 • За удовце: извод из матичне књиге умрлих преминулог супружника
 • По потреби, и друга документа

За упис у матичну књигу венчаних:

 • Захтев за упис
 • Извод из матичне књиге венчаних
 • Уверење о држављанству
 • Фотокопија личне карте
 • По потреби, и друга документа

За упис у матичну књигу умрлих:

 • Захтев за упис
 • Извод из матичне књиге умрлих
 • Уверење о држављанству
 • Фотокопија личне карте
 • По потреби, и друга документа

Место набавке обрасца:

 • Таковска 12, II међуспрат, соба 29-31
 • Борча, матичар
 • или преузмите овде PDF

Напомена везана за документацију:

 • Документа се предају у оригиналу и не могу бити старија од 6 месеци.
 • Предата документација се задржава.

Републичка административна такса:320 дин.

 • Уплатни рачун: 840-742221843-57
 • Број модела: 97
 • Позив на број: 53-015

Место предаје документације:

 • Таковска 12, II међуспрат, соба 29-31
 • Борча, матичар

Место решавања предмета:

 • Таковска 12, II међуспрат, соба 29-31
 • Борча, матичар

Радно време са странкама:

 • Матично подручје Палилула, радним даном 07.30 - 015.30
 • Матично подручје Палилула - Борча, радним даном 07.30-15.00

Телефон за информације:

 • Матично подручје Палилула: 3236-221 локал 104, 106 и 3232-265
 • Матично подручје Палилула - Борча: 3324-891

Напомене:

 • Упис у матичну књигу врши се по месту пребивалишта или боравишта.
 • Изводи из матичних кањига издати у Републици Хрватској, Федерацији Босни и Херцеговини и Републици Македонији подлежу режиму ослобађања од легализације и достављају се на обрасцу прописаном у тим државама.
 • Изводи из матичних књига издати у Републици Словенији достављају се на интернационалном обрасцу извода из матичних књига по Бечкој конвенцији о издавању извода из матичних књига на више језика или по Париској конвенцији о издавању извода из матичних књига намњених иностранству или на прописно легализованом обрасцу.
 • Лица која су примљена у држављанство Републике Србије после марта 2005. по пријему Решења МУП Републике Србије о пријему у држављанство обавезна су да у што краћем року прибаве и предају матичару потребна документа. Документа се предају матичару тек пошто је Решење службено достављено. Путем телефона за информације може се проверити да ли је Решење достављено матичару.
Палилула линкови
Наша кућа Палилула