Beograd

Izvodi iz matičnih knjiga rođenih, venčanih i umrlih

Sekretarijat za upravu Gradske uprave grada Beograda

Odeljenje za lična stanja građana, vođenje matičnih knjiga i izborna prava Palilula

Zakon o Matičnim knjigama ("Sl.glasnik" RS, br,20/2009)

Član 41

Uvid u matične knjige, kao i spise na osnovu kojih je izvršen upis u matične knjige, dozvoliće se licu na koje se ti podaci odnose, članu njegove uže porodice, usvojitelju ili staratelju, a drugim licima na način i pod uslovima utvrđenim zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti i zakonom koji uređuje prava na pristup informacijama od javnog značaja.

Dete koje je navršilo 15. godinu života i koje je sposobno za rasuđivanje može izvršiti uvid u matičnu knjigu rođenih, kao i spise na osnovu kojih se vrši upis u matičnu knjigu rođenih, a koji se odnose na njegovo poreklo.

Posle novog upisa ćinjenice rođenja usvojenika pravo uvida u matičnu knjigu rođenih za dete imaju samo dete i usvojitelj deteta, na način utvrđen zakonom koji uređuje oblast porodičnopravne zaštite.

Član 83

Izvodi iz matičnih knjiga i uverenja izdaju se na zahtev lica iz člana 41. ovog zakona

Potrebna dokumentacija:

 • Zahtev za izdavanje
 • Dokaz o uplaćenoj taksi

Mesto nabavke obrasca: Pisarnica u Uslužnom centru ili preuzmite ovde PDF

Napomene:

 • Izvodi iz matičnih knjiga mogu da se izdaju i na internacionalnom obrascu, za upotrebu u inostranstvu
 • Izvodi iz matičnih knjiga izdaju se za lica upisana u matične knjige Matičnog područja Palilula i Matičnog područja Palilula - Borča, kao i za sve ostale gradske opštine Grada Beograda ukoliko su uneti u elektronsku evidenciju kao i za gradove Republike Srbije u meri u kojoj su podaci uneti u elektronsku evidenciju

Republička administrativna taksa:

 • za domaće izvode iz matičnih knjiga 440 din.
 • za internacionalne izvode iz matičnih knjiga 800 din.

Uplatni račun: 840-742221843-57

Broj modela: 97

Poziv na broj: 53-015

Republička administrativna taksa se ne plaća za sledeće namene:

 • u postupku za ispravljanje grešaka u matičnim knjigama
 • za ostvarivanje prava iz socijalnog osiguranja, društvene brige o deci, socijalne zaštite, boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih invalida rata
 • za radnje u vezi sa školovanjem učenika i studenata, stručnim usavršavanjem, odnosno prekvalifikacijom
 • za regulisanje vojne obaveze
 • za zasnivanje radnog odnosa i ostvarivanje prava po tom osnovu
 • u postupku za utvrđivanje smanjenja katastarskog prihoda zbog elementarnih nepogoda, biljnih bolesti, štetočina i drugih vanrednih događaja, kao i za spise i radnje za ostvarivanje zakonom propisanih poreskih podsticaja i oslobođenja kod plaćanja javnih prihoda
 • za molbe za pomilovanje

Prilikom podnošenja zahteva za izdavanje izvoda, priložiti i dokaz o oslobađanju od plaćanja takse.

Mesta predaje zahteva i izdavanja izvoda:

 • Uslužni centar, Takovska 12
 • Uslužni centar Borča, Ivana Milutinovića 12g

Radno vreme sa strankama:

 • Matično područje Palilula, radnim danom 07.30 - 14.00
 • Matično područje Palilula - Borča, radnim danom 07.30-14.00

Telefon za informacije:

 • Matično područje Palilula: 3236-221 lokal 104, 106 i 3232-265
 • Matično područje Palilula - Borča: 3324-891

Izvodi mogu da se poruče i:

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа