Beograd

Промена личног имена малолетног детета

Секретаријат за управу Градске управе града Београда

Одељење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права Палилула

Потребна документација:

 • Захтев за промену личног имена малолетног детета
 • Извод из матичне књиге рођених за дете
 • Уверење о држављанству за дете
 • Извод из матичне књиге венчаних за родитеље, односно извод из матичне књиге рођених за мајку, ако је дете рођено ван брака
 • Доказ о пребивалиштву за дете (издаје Полицијска управа за град Београд, Љермонтовљева 12а)
 • Пресуда о утврђивању-оспоравању очинства или записник о признавању очинства
 • Изјава-сагласност родитеља за промену презимена
 • Доказ о уплаћеној такси

Место набавке обрасца: Писарница у Услужном центру или преузмите овде PDF

Напомена везана за документацију:

Документа се предају у оригиналу и не могу бити старија од 6 месеци.

Републичка административна такса: 770 дин.

Уплатни рачун: 840-742221843-57

Број модела: 97

Позив на број: 53-015

Место предаје документације: Писарница, Услужни центар

Место решавања предмета: II међуспрат, соба 32

Радно време са странкама: радним даном 07.30-13.30

Телефон за информације: 3236-221 лок. 128, 129

Радно време Услужног центра: 07.30-17.30

Напомене:

 • Неопходно лично присуство родитеља детета, као и детета ако је старије од 10 година ради давања сагласности за промену.
 • По Породичном закону, презиме детету се може променити утврђивањем или оспоравањем материнства односно очинства и усвојењем.
 • Ова процедура важи до навршене 15. године старости детета. После навршених 15 година живота лице способно за расуђивање има право на промену личног имена (лично име је име и презиме).
Палилула линкови
Наша кућа Палилула