Beograd

Промена личног имена

Секретаријат за управу Градске управе града Београда

Одељење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права Палилула

Потребна документација:

 • Захтев за промену личног имена
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Извод из матичне књиге венчаних (ако се промена презимена тражи због чињенице развода брака, у изводу из матичне књиге рођених и матичне књиге венчаних мора бити уписана чињеница развода брака)
 • Уверење о држављанству
 • фотокопија важеће личне карте
 • Уверење о измиреном годишњем порезу (издаје Управа јавних прихода, Илије Гарашанина 5)
 • Уверење суда да није подигнута оптужница (издаје Први основни суд у Београду, Савска 17a)
 • Извод из матичне књиге рођених за децу подносиоца захтева
 • Уверење- Пореска Управа - Филијала Палилула, Бул. деспота Стефана 120
 • Уверење - Виши суд - посебно одељење, Савска 17а
 • Доказ о уплаћеној такси

Место набавке обрасца: Писарница у Услужном центру или преузмите овде PDF

Напомена везана за документацију:

Документа се предају у оригиналу и не могу бити старија од 6 месеци.

Републичка административна такса: 770 дин.

Уплатни рачун: 840-742221843-57

Број модела: 97

Позив на број: 53-015

Место предаје документације: Писарница, Услужни центар

Место решавања предмета: II међуспрат, соба 32

Радно време са странкама: радним даном 07.30-13.30

Телефон за информације: 3236-221 лок. 128, 104

Радно време Услужног центра: 07.30-18.00

Палилула линкови
Наша кућа Палилула