Beograd

Pribavljanje ličnih podataka o kojima se vodi službena evidencija

Pribavljanje ličnih podataka

Pribavljanje ličnih podataka o kojima se vodi službena evidencija

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave donelo je Uputstvo o primeni odredaba čl. 9 i 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Sl. glasnik RS“, br. 18/16), kojima je regulisana razmena podataka o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, a koje će pojasniti i unaprediti postupanje organa uprave u skladu sa navedenim odredbama. Kako je Uputstvo neobavezujućeg karaktera, njegov sadržaj će se proširivati i unapređivati u skladu sa razvojem tehnoloških i tehničkih rešenja po pitanju razmene podataka iz službenih evidencija po službenoj dužnosti.

Zakon o opštem upravnom postupku, je usvojen u Narodnoj Skupštini dana 29. februara 2016. godine. Zakon je stupio na snagu 9. marta 2016. godine, a primenjuje se od 1. juna 2017. godine, izuzev odredaba koje propisuju obaveze organa da besplatno razmenjuju podatake iz službenih evidencija (čl. 9, 103. i 207.), koje počinju da se primenjuju istekom 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, odnosno 8.juna 2016.godine. Organi koji postupaju u upravnom postupku dužni su da po službenoj dužnosti, pribave sve podatke o odlučnim činjenicama koji se vode u službenim evidencijama, odnosno da organi po službenoj dužnosti besplatno razmenjuju podatke iz službenih evidncija, te da ne smeju da zahtevaju od stranke da ih ona dostavi.

Izjava da će stranka u postupku sama pribaviti činjenice koje su neophodne za odlučivanje (DOC 40KB)

Zahtev za pribavljanje podataka iz službenih evidencija (DOC 40KB)

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа