Beograd

Nadležnost Komunalne inspekcije

Odeljenje za ozakonjenje objekata i inspekcijske poslove

Odsek komunalne inspekcije i izvršenja

II sprat, sobe 35, 36, 37 i 40

Komunalna inspekcija Gradske opštine Palilula vrši poslove inspekcijskog nadzora nad sprovođenjem odluka Grada Beograda kao i odluka Gradske opštine Palilula, koje se odnose na komunalnu delatnost.

Plani aktivnosti inspekcijskog nadzora 2018

Na osnovu „Odluke o komunalnom redu“, u vršenju inspekcijskog nadzora, komunalni inspektor je ovlašćen da:

 1. -naloži uklanjanje: -ostavljanjenih neregistrovanih vozila, odnosno vozila čijoj registracionoj nalepnici je istekao rok važenja ili vozila na kojima registarske tablice, odnosno registracione nalepnice nisu postavljene na propisan način, havarisanih ili odbačenih vozila, priključnih vozila, priključne opreme, agregata, kao i jahti, čamaca i poljoprivrednih mašina, kamp opreme, kamp kućice i kamp vozila na površini javne namene i na površini u javnom korišćenju, -vozila kojim se ometa korišćenje pešačke komunikacije, prilaz objektima, korišćenje protivpožarnog puta, kolskog prolaza između stambenih zgrada, interne saobraćajnice i slično
 2. naredi uklanjanje objekta i uređaja sa površina javne namene i površina u javnom korišćenju postavljenih, odnosno ostavljenih suprotno odredbama ove odluke
 3. naloži sprečavanje izlivanja kondenzata iz klima uređaja na površinama javne namene i površinama u javnom korišćenju
 4. naloži postavljanje zatvarače za otvore (kanalizacione, toplovodne, električne, telefonske, i druge instalacije i uređaje)
 5. naloži dovođenje u uredno stanje ostale površine (neizgrađeno građevinsko zemljište, poljoprivredno zemljište), koje su vidljive sa površine javne namene ili površine u javnom korišćenju)
 6. kontroliše urednost spoljih delova zgrade (da ti delovi nisu oštećeni, zaprljani, ispisani, iscrtani, izlepljeni plakatima, odnosno da na drugi način svojim izgledom ne narušavaju opštu uređenost grada)
 7. kontroliše da li se površine oko zgrada i ograde drže u urednom stanju
 8. kontroliše poštovanje zabrane prodavanja robe i vršenja druge delatnosti izvan prodajnog objekta (prodavnica ili privremenih objekata i sl.) na ulici, trgu i drugoj površini javne namene i na površini u javnom korišćenju
 9. kontroliše poštovanje zabrane ostavljanja i smeštaja daščara, garaža, ostava, šupa i slično na površinama javne namene i na površinama u javnom korišćenju
 10. naloži uklanjanje snega i leda sa trotoara širine do 5m koji se nalazi ispred zgrade, odnosno pripadajuće građevinske parcele, ispred poslovnih zgrada i poslovnih prostora, ispred stambeno-poslovnih zgrada, ispred objekata u izgradnji, ispred i oko neizgrađenog građevinskog zemljišta, odgovorna su pravna i fizička lica koja koriste te nepokretnosti kao vlasnici, odnosno korisnici nepokretnosti ili kao zakupci ili kao neposredni držaoci te nepokretnosti
 11. izdaje prekršajne naloge za prekršaje utvrđene ovom odlukom za koje je predviđena novčana kazna u fiksnom iznosu
 12. podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka za prekršaje utvrđene ovom odlukom i dr.)

Na osnovu "Odluke o održavanju čistoće", u vršenju inspekcijskog nadzora, komunalni inspektor je ovlašćen da kontroliše:

 1. da se smeće ne odlaže van kontejnera;
 2. da se papiri i opušci ne bacaju van korpi za đubre;
 3. da se smeće ne baca na javnu površinu;
 4. da se ne vrši paljenje smeća i bacanje žara u kontejnere;
 5. da se ne pali vatra na javnoj površini;
 6. da se ne rasturaju reklamni listići ili plakati po javnoj površini;
 7. da se ne vrši cepanje drva ili uglja na javnoj površini;
 8. da se automobili ne peru na javnoj površini;
 9. da se na javnoj površini ne ostavljaju ostaci biljne mase prilikom kresanja drveća i košenja trave;
 10. da se održava čistoća javne površine oko gradilišta od strane izvođača radova;
 11. da se na javnu površinu ne izlivaju otpadne vode;
 12. da se ne opravljaju vozila na javnoj površini i vrši zamena ulja;
 13. da se roba i ambalaža ne smešta na javnoj površini;
 14. preduzima druge mere u skladu sa odredbama odluke.

Na osnovu „Odluke o odvođenju i prečišćavanju atmosferskih i otpadnih voda na teritoriji grada Beograda“, u vršenju inspekcijskog nadzora, komunalni inspektor je ovlašćen da:

 1. naloži sprečavanje izlivanja sadržaja iz septičke jame;
 2. naloži redovno čišćenje septičke jame.

Na osnovu "Odluke o kućnom redu u stambenim zgradama", u vršenju inspekcijskog nadzora, komunalni inspektor je ovlašćen da kontroliše:

 1. da se ne uzurpiraju zajedničke prostorije;
 2. da stanari u svojim stanovima ne prave buku, koja ugrožava okolne stanare;
 3. da se različite mašine (radio, TV, muzički uređaji), pevanje i sviranje u stanu vrši do određene granice (sobne jačine);
 4. da se smeće i drugi otpaci ne bacaju po zajedničkim prostorijama;
 5. da se ne prljaju ili oštećuju zidovi u zajedničkim prostorijama zgrade;
 6. da vlasnici kućnih ljubimaca iste drže u skladu sa važećim propisima;
 7. da li se zajedničke prostorije stambene zgrade (stepenište, hodnici, podrum, tavan, perionica, prostorija za sušenje i glačanje rublja i sl.) koriste u skladu sa svojom namenom;
 8. nalaže uklanjanje stvari iz zajedničkih prostorija u zgradi, osim onih koje su nužne za namensko korišćenje tih prostorija;
 9. nalaže isticanje ažuriranog spiska stanara stambene zgrade na oglasnoj tabli.

Na osnovu "Odluke o držanju domaćih životinja", u vršenju inspekcijskog nadzora, komunalni inspektor je ovlašćen da:

 1. kotroliše poštovanje zabrane držanja pasa i mačaka i ostavljanje istih bez nadzora držaoca na balkonu, terasi i lođi koja pripada stanu;
 2. kontroliše ispunjavanje prethodnih uslova (saglasnost, propisana udaljenost objekta u kojem se drže psi i mačke) za držanje pasa i mačaka u u zajedničkim prostorijama stambene zgrade (perionica, prostorija za sušenje rublja, prostorija za rad organa upravljanja zgradom, prostorija za smeštaj opreme za tekuće održavanje zgrade) kao i u dvorištu stambene zgrade, dvorištu porodične kuće, zajedničkom dvorištu porodične kuće i u dvorištu sa većim brojem porodičnih kuća;
 3. naredi da vlasnici ne izvode pse bez povodca;
 4. kontroliše da vlasnici ne izvode pse bez zaštitne korpe;
 5. naredi da ulazna kapija dvorišta stambene zgrade, dvorišta porodične kuće, zajedničkog dvorišta porodične kuće i dvorišta sa većim brojem porodičnih kuća u kome se drži pas, bude vidno označena tablom sa crtežom i natpisom koji ukazuje na prisustvo psa;
 6. kontroliše da se psi puštaju da se slobodno kreću u propisanom vremenskom periodu;
 7. da se očisti javna površina ili zajedničke prostorije koje kućni ljubimci zaprljaju;
 8. naredi izvršavanje utvrđenih obaveza i preduzimanje mera za otklanjanje nedostataka;
 9. da naloži uklanjanje, odnosno izmeštanje životinje ili objekta za smeštaj kada se oni drže protivno odluci (a ne postoji mogućnost da se njihovo držanje uskladi sa odlukom) ili držalac ne otkloni rešenjem inspektora utvrđene nedostatke;
 10. da preduzme druge mere u skladu sa zakonom i propisima grada (izriče i naplaćuje novčanu kaznu na licu
 11. mesta u skladu sa odredbama ove odluke, podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka i dr.).

Na osnovu "Odluke o postavljanju bašte ugostiteljskog objekta na teritoriji grada Beograda", u vršenju inspekcijskog nadzora, komunalni inspektor je ovlašćen da:

 1. kontroliše da li je bašta ugostiteljskog objekta postavljena na osnovu odobrenja nadležnog organa;
 2. kontroliše da li je bašta ugostiteljskog objekta postavljena u skladu sa odobrenjem nadležnog organa;
 3. naloži uklanjanje bašte za čije postavljanje ne postoji odobrenje nadležnog organa;
 4. naloži da se bašta upodobi uslovima iz odobrenja, odnosno odredbama ove odluke u određenom roku, kada je bašta postavljena ili se koristi suprotno odobrenju, odnosno suprotno odredbama ove odluke.

Na osnovu "Odluke o oglašavanju na teritoriji grada Beograda", u vršenju inspekcijskog nadzora, komunalni inspektor je ovlašćen da:

 1. kotroliše da li se oglašavanje vrši na osnovu odobrenja nadležnog organa;
 2. kontroliše da li je objekat za oglašavanje postavljen na osnovu odobrenja nadležnog organa;
 3. naredi uklanjanje objekta, odnosno sredstva za oglašavanje koji je postavljen bez odobrenja
 4. nadležnog organa;
 5. naredi izvršavanje utvrđenih obaveza i predizumanje mera ѕa otklanjanje nedostataka;
 6. preduzima druge mere u skladu sa zakonom i propisima grada.

Na osnovu "Odluke o postavljanju tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata na teritoriji grada Beograda", u vršenju inspekcijskog nadzora, komunalni inspektor je ovlašćen da:

 1. kontroliše da li je pokretni objekat (tezga, aparat za sladoled, aparat za kokice, kesten, kukuruz i slično, konzervator za sladoled, rashladna vitrina za prodaju osvežavajućih napitaka, automati za prodaju robe na malo i pružanje usluga (bankomat, automat za prodaju štampe, napitaka, konditorskih proizvoda i sl.) i drugi pokretni objekat za prodaju robe na malo i vršenje zanatskih i drugih usluga) postavljen na osnovu odobrenja nadležnog organa;
 2. naredi uklanjanje objekta, odnosno sredstva za oglašavanje koji je postavljen bez odobrenja nadležnog organa;
 3. preduzima druge mere u skladu sa odredbama ove Odluke.

Na osnovu "Odluke o javnim parkiralištima", u vršenju inspekcijskog nadzora, komunalni inspektor je ovlašćen da:

 • kontroliše poštovanje zabrane parkiranja vozila suprotno saobraćajnom znaku, horizontalnoj i vertikalnoj signalizaciji (parkiranje na pretplatnom parking mestu, ometanje korišćenja parkirališta i dr.);
 • naloži rešenjem uklanjanje vozila koji krše navedenu zabranu.

Na osnovu „Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na teritoriji grada Beograda“,u vršenju inspekcijskog nadzora, komunalni inspektor je ovlašćen da:

 1. kontroliše poštovanje radnog vremena objekata u ugostiteljskoj delatnosti na teritoriji grada Beograda;
 2. naloži isticanje radnog vremena na vidnom mestu;
 3. naloži da se rad u ugostiteljskim objektima na teritoriji grada Beograda organizuje tako da se ne uznemiravaju (emitovanjem buke, izvođenjem muzičkih i drugih sadržaja, korišćenjem muzičkih instrumenata i drugih zvučnih uređaja, kao i mehaničkim izvorima buke i zvučnim signalima, vikom, emitovanjem isparenja, nadražujućih mirisa i dr.) građani koji stanuju ili rade u susedstvu.

Na osnovu "Odluke o radnom vremenu zanatstva i trgovine na teritoriji grada Beograda", u vršenju inspekcijskog nadzora, komunalni inspektor je ovlašćen da:

 1. kontroliše poštovanje radnog vremena zanatskih objekata, trgovinskih formata, obavljanja trgovine van prodajnog objekta, vreme prodaje pojedinih vrsta robe, radno vreme pojedinih prodajnih objekata u toku praznika i drugih neradnih dana;
 2. kontroliše poštovanje vremena prodaje određenih vrsta roba;
 3. naloži isticanje upozorenja potrošača o vremenskom ograničenju prodaje alkoholnih pića, piva, pirotehničkih sredstava i sl.;
 4. preduzima druge mere na osnovu odredaba Odluke.

Na osnovu "Odluke o držanju domaćih životinja na teritoriji gradske opštine Palilula", u vršenju inspekcijskog nadzora, komunalni inspektor je ovlašćen da:

 1. kontroliše poštovanje odredaba odluke koje se odnose na zabranu držanja domaćih životinja u pojedinim delovima Gradske opštine Palilula;
 2. nalaže usklađivanje držanja domaćih životinja sa uslovima propisanim Odlukom;
 3. nalaže uklanjanje objekata u kojima se drže domaće životinje odn. domaćih životinja onda kada stranka ne postupi po rešenju komunalnog inspektora i ne uskladi držanje domaćih životinja;
 4. podnosi zahteve za pokretanje prekršajnih postupaka u slučajevima kršenja odredaba Odluke;
 5. izdaje prekršajne naloge u slučajevima predviđenim odredbama Odluke.

Propisi koji se primenjuju u radu Odeljenja za inspekcijske poslove Uprave gradske opštine Palilula u Beogradu - odsek komunalna inspekcija:

 • Zakon o opštem upravnom postupku ('Službeni list SRJ' br. 33/97 i 31/01, "Službeni glasnik RS" br. 30/10);
 • Zakon o prekršajima ("Službeni glasnik RS" br. 65/13);
 • Zakona o komunalnim delatnostima ("Službeni glasnik RS" br. 88/11);
 • Odluka o komunalnoj inspekciji ("Službeni list grada Beograda" br. 18/92, 19/92 – ispravka, 9/93, 25/93, 31/93, 4/94, 2/95, 6/99, 11/05 i 29/14);
 • Odluka o komunalnom redu ("Službeni list grada Beograda" br. 10/11, 60/12, 51/14, 92/14, 2/15, 11/15, 61/15);
 • Odluka o održavanju čistoće ("Službeni list grada Beograda" br. 27/02, 11/05, 6/10dr. odluka, 2/11 i 10/11dr. odluka, 42/12, 31/13, 44/14);
 • Odluka o kućnom redu u stambenim zgradama ("Službeni list grada Beograda" br. 12/96 – prečišćen tekst 14/96, 6/99 i 11/05);
 • Odluka o postavljanju bašte ugostiteljskog objekta na teritoriji grada Beograda ("Službeni list grada Beograda" br. 11/14, 25/14ispravka 34/14, 2/15, 29/15);
 • Odluka o oglašavanju na teritoriji grada Beograda ("Službeni list grada Beograda" br. 29/07, 34/09, 16/10, 44/14);
 • Odluka o držanju domaćih životinja i kućnih ljubimaca na teritoriji grada Beograda ("Službeni list grada Beograda" br. 37/11, 55/11, 34/14);
 • Odluka o postavljanju tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata na teritoriji grada Beograda ("Službeni list grada Beograda" br. 17/15);
 • Odluka o uslovima i načinu postavljanja privremenih objekata na javnim površinama u Beogradu ("Službeni list grada Beograda” br. 31/02 – prečišćen tekst, 11/05, 29/07, 61/09, 24/10, 10/11);
 • Odluka o dimničarskim uslugama ("Službeni list grada Beograda" br. 15/93, 17/93, 31/93, 4/94, 2/95, 6/99, 11/05, 34/14);
 • Odluka o javnim parkiralištima ("Službeni list grada Beograda" br. 12/10 – prečišćen tekst, 37/11, 42/11 – ispravka, 11/14, 30/14, 34/14 i 89/14);
 • Odluka o uređivanju i održavanju groblja i sahranjivanju ("Službeni list grada Beograda" br. 27/02, 30/03, 11/05, 18/11, 17/12, 44/14, 11/15, 61/15);
 • Odluka o odvođenju i prečišćavanju atmosferskih i otpadnih voda na teritoriji grada Beograda ("Službeni list grada Beograda" br. 6/10, 29/14 i 29/15);
 • Odluka o radnom vremenu zanatstva i trgovine na teritoriji grada Beograda ("Službeni list grada Beograda" br. 31/13 i 22/14);
 • Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na teritoriji grada Beograda ("Službeni list grada Beograda" br. 86/14);
 • Odluka o pijacama ("Službeni list grada Beograda" br. 9/01, 11/05, 23/05 i 2/11);
 • Odluka o postavljanju balon hala sportske namene na teritoriji grada Beograda ("Službeni list grada Beograda" br. 10/11 i 10/14);
 • Odluka o javnoj rasveti ("Službeni list grada Beograda" br. 4/87, 10/87, 25/88, 13/90, 15/91, 23/92, 9/93, 25/93, 31/93, 4/94, 2/95, 6/99 i 11/05).

Spisak propisa koje je donela Gradska opština Palilula i koje komunalna inpekcija gradske opštine primenjuje u vršenju ovlašćenja iz svojih nadležnosti:

 • Odluka o uređivanju, održavanju groblja i sahranjivanju na području gradske opštine Palilula ("Službeni list grada Beograda" br. 59/11, 74/14);
 • Odluka o držanju domaćih životinja na teritoriji gradske opštine Palilula ("Službeni list grada Beograda" br. 67/12 i 74/14).

Telefon za informacije: 3236-221 lok. 150, 167, 168 i 158

Radno vreme sa strankama: 07.30-14.00

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа