Beograd
 • е-Управа

  У овом одељку сајта налази се преглед свих услуга које органи Општинске управе ГО Палилула пружају грађанима. Дате су процедуре, списак документације и сви потребни контакт и други подаци и омогућено је преузимање образаца у PDF облику.
 • Општински сервиси

  Грађани у непосредној комуникацији са службеницима остварују контакт, предају документа, информишу се о свим питањима у надлежности Општинске управе. Обавља се и отварање радних књижица, упис стручне спреме и промена презимена, као и издавање извода из матичних књига.
 • Бирачки списак

  Увид у бирачки списак, упис, брисање и измене у бирачком списку и издавање Потврде о бирачком праву и Уверења о упису у бирачки списак, врше се у овиру Одељења за општу управу
 • Лична стања грађана

  Услужни центар обухвата одељење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права где се могу извршити све исправке,промене и накнадни уписи у матичним књигама.
 • Матичне књиге

  Одељење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права уз одговарајућу документацију издаје изводе из матичних књига,уверење о дрћжављанству,врши упис у матичне књиге рођених, венчаних и умрлих као и заказивање венчања и закључење брака...
 • Борачко-инвалидска заштита

  Одељење за друштвене делатности и заједничке послове врши регулисање својства ратног војног инвалида, мирнодопског војног инвалида, цивилног инвалида рата као и право на породичну инвалиднину ...
 • Имовинско-правни послови

  Издавање преписа решења и поништај решења о експропријацији непокретности грађани могу уз одговарајућу докуметацију и извршену уплату могу преузети на шалтеру одељења за имовинско-правне послове.
 • Стамбени послови

  Регистрација стамбене заједнице и избор управника стамбене заједнице врши се у Одељењу за грађевинске и стамбене послове, Одсек стамбених и комуналних послова.
 • Комунални послови

  Одобрења и издавање дозвола за комуналне послове извршава одељење грађевинских и стамбених послова-одсек стамбених и комуналних послова
 • Грађевински послови

  Све врсте дозвола и уверења везаних за грађевинске послове издају се у одељењу за грађевинске и стамбене послове-одсек грађевинских послова .
 • Легализација објеката

  Надлежност Градске општине Палилула за пословe легализације објеката трајала је до 30. јуна 2010.Сви незавршени предмети у вези са легализацијом објеката налазе се у Секретаријату за послове легализације објеката
 • Пољопривреда

  Упис пољопривредног газдинства у Регистар пољопривредних газдинстава врши се на захтев носиоца пољопривредног газдинства.За територију Градске општине Палилула подручна јединица Управе за трезор се налази у 27. марта 28-32.
 • Инспекције

  Одељење за инспекцијске послове, одсек комуналне и грађевинске инспекције налази се на другом спрат у ГО Палилула. Радно време са странкама: 07.30-14.00
 • Прибављање личних података о којима се води службена евиденција

  Од 8.јуна 2016.године органи по службеној дужности бесплатно размењују податке из службених евиднција.
Палилула линкови