• Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
Почетна е-Управа Матичне књиге
Упис у МК чињеница рођења, венчања и смрти насталих на територији бивших република СФРЈ ПДФ Штампа Ел. пошта

Секретаријат за управу Градске управе града Београдa
Одељење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права Палилула

Потребна документација:

За упис у матичну књигу рођених:
- Захтев за упис
- Извод из матичне књиге рођених
- Уверење о држављанству
- Фотокопија личне карте
- За удате/ожењене: извод из матичне књиге венчаних
- За разведене: правоснажна пресуда о разводу брака
- За удовце: извод из матичне књиге умрлих преминулог супружника
- По потреби, и друга документа

За упис у матичну књигу венчаних:
- Захтев за упис
- Извод из матичне књиге венчаних
- Уверење о држављанству
- Фотокопија личне карте
- По потреби, и друга документа

За упис у матичну књигу умрлих:
- Захтев за упис
- Извод из матичне књиге умрлих
- Уверење о држављанству
- Фотокопија личне карте
- По потреби, и друга документа

Место набавке обрасца:
- Таковска 12, II међуспрат, соба 29-31
- Борча, матичар
или преузмите овде PDF

Напомена везана за документацију:
- Документа се предају у оригиналу и не могу бити старија од 6 месеци.
- Предата документација се задржава.

Републичка административна такса: 290 дин.
Уплатни рачун: 840-742221843-57
Број модела: 97
Позив на број: 53-015

Место предаје документације:
- Таковска 12, II међуспрат, соба 29-31
- Борча, матичар

Место решавања предмета:
- Таковска 12, II међуспрат, соба 29-31
- Борча, матичар

Радно време са странкама:
- Матично подручје Палилула, радним даном 07.30 - 015.30, средом 07.30 - 18.00
- Матично подручје Палилула - Борча, радним даном 08.00-15.00

Телефон за информације:
- Матично подручје Палилула: 3236-221 локал 104, 106 и 3232-265
- Матично подручје Палилула - Борча: 3324-891

Напомене:
- Упис у матичну књигу врши се по месту пребивалишта или боравишта.
- Изводи из матичних кањига издати у Републици Хрватској, Федерацији Босни и Херцеговини и Републици Македонији подлежу режиму ослобађања од легализације и достављају се на обрасцу прописаном у тим државама.
- Изводи из матичних књига издати у Републици Словенији достављају се на интернационалном обрасцу извода из матичних књига по Бечкој конвенцији о издавању извода из матичних књига на више језика или по Париској конвенцији о издавању извода из матичних књига намњених иностранству или на прописно легализованом обрасцу.
- Лица која су примљена у држављанство Републике Србије после марта 2005. по пријему Решења МУП Републике Србије о пријему у држављанство обавезна су да у што краћем року прибаве и предају матичару потребна документа. Документа се предају матичару тек пошто је Решење службено достављено. Путем телефона за информације може се проверити да ли је Решење достављено матичару.