• Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
Почетна е-Управа Лична стања грађана
Одобрење за склапање брака преко пуномоћника ПДФ Штампа Ел. пошта

Секретаријат за управу Градске управе града Београда
Одељење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права Палилула

Потребна документација:
- Захтев за Одобрење за склапање брака преко пуномоћника
- Извод из матичних књига рођених за будуће супружнике
- Уверења о држављанству за будуће супружнике
- Копије личних карата за будуће супружнике
- Доказ о разлогу спречености личног присуства супружника
- Специјално пуномоћје оверено у конзулату или код надлежног суда са изјавом о будућем презимену
- Копија личне карте за пуномоћника
- Доказ о уплаћеној такси

Место набавке обрасца: Писарница у Услужном центру или преузмите овде PDF

Напоменe везана за документацију:
- Документа се предају у оригиналу и не могу бити старија од 6 месеци.
- Пуномоћје важи 90 дана од дана овере надлежног органа.

Републичка административна такса: 740 дин.
Уплатни рачун: 840-742221843-57
Број модела: 97
Позив на број: 53-015

Место предаје документације: Писарница, Услужни центар

Место решавања предмета: II међуспрат, соба 32

Радно време са странкама: радним даном 07.30-13.30

Телефон за информације: 3236-221 лок. 128, 129

Радно време Услужног центра: 07.30-18.00