• Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
Почетна е-Управа Комунални послови
Одобрење за постављање баште угоститељског објекта ПДФ Штампа Ел. пошта

Одељење грађевинских и стамбених послова
Одсек стамбених и комуналних послова

 

По Захтеву за издавање одобрења за постављање баште одлучује се на основу Одлуке о постављању баште угоститељског објеката на територији града Београда ("Сл. лист града Београда", бр. 11/14, 29/14 и 34/14).

 

Нова башта је она која се поставља први пут, као и башта код које је дошло до промена које захтевају измену техничке документације.

Потребна документација за нове баште:
- Захтев за постављање нове баште
- Фотокопија решења о регистрацији за обављање угоститељске делатности
- Фотокопија доказа о правном основу коришћења пословног објекта
- Фотокопија Потврде о ПИБ-у
- Техничка документација, у шест примерака
- Доказ о плаћеним таксама

- Изјава подносиоца да овлашћује надлежну органиѕациону јединицу да у његово име и за његов рачун прибави потребне сагласности на техничку документацију, са доказима о плаћеним трошковима.

Уз захтев се по потреби прилаже:

- сагласност субјекта који управља, користи или одржава површину на којој се башта поставља.

- сагласност власника односно корисника простора, дела зграде испред којег се башта поставља.

Потребна документација за истоветне баште:
- Захтев за поновно издавање Одобрења
- Доказ о плаћеним таксама

Општинске административне таксе:
- за подношење Захтева 290 дин.
- за издавање Одобрења 8500 дин.
Текући рачун: 840-742251843-73
Позив на број: 97 53-015

Градске административне таксе (по потреби):
Секретаријату за саобраћај када се башта поставља на јавној саобраћајној површини
- за нове захтеве 3688 дин.
- за поновно издавање Одобрења 2420 дин.
Текући рачун .840-742241843-03
Позив на број 97 27-501-08

Уплата за добијање Сагласности (по потреби):
- ЈКП "Зеленило Београд"
- Завод за заштиту споменика културе града Београда

Место набавке обрасца: Писарница или преузмите овде PDF
- Образац 1 - Захтев за постављање нове баште
- Oбразац 2 - Захтев за постављање истоветне баште

Место предаје документације: Писарница

Место решавања предмета: III спрат, соба 64

Рад са странкама:
- сваким радним даном од 12.00 до 14.00, осим петком
- пријем странака код начелника Одељења: сваког уторка 09.00-11.00

Телефон за информације: 3236-221 лок. 144 и 146

Радно време Услужног центра: 07.30-18.00