• Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
Почетна е-Управа Грађевински послови
Oбавештењe на извођењу радова за које се не издаје грађевинска дозвола ПДФ Штампа Ел. пошта

Одељење за грађевинске и стамбене послове
Одсек грађевинских послова

Потребна документација:
- Захтев за издавање Oбавештења на извођењу радова за које се према члану 144. Закона о планирању и изградњи не издаје грађевинска дозвола
- Доказ о праву својине, односно праву коришћења објекта
- Предмер и предрачун радова урађен од стране одговорног лица техничке струке
- Доказ о плаћеним таксама

Општинска административна такса: 300 дин.
Текући рачун: 840-742251843-73
Позив на број: 97 53-015

Републичка административна такса: 300 дин.
Текући рачун: 840-742221843-57
Позив на број: 97 53-015

Место набавке обрасца: Писарница у Услужном центру или преузмите овде PDF

Место предаје документације: Услужни центар

Место решавања предмета: III спрат, соба 55, 56, 56а, 58

Рад са странкама:
- радним даном од 12.00 до 14.00, осим петком
- пријем странака код начелника Одељења: уторак 09.00-11.00

Телефон за информације: 3236-221 лок. 145, 147, 152 и 159

Радно време Услужног центра: 07.30-18.00

Напомена:
Једноставни објекти који се граде на истој катастарској парцели на којој је саграђен главни објекат (вртна сенила до 15 м2 основе, стазе, платои, вртни базени и рибњаци површине 12 м2 и дубине до 1 м, надстрешнице основе до 10 м2, дечја игралишта, дворишни камини површине до 1,5 м2 и висине до 3 м, колски прилази објектима ширине 2,5-3 м, соларни колектори и сл), који се изводе тако да не ометају изглед зграда, суседне објекте и пешачке стазе, не сматрају се објектима или помоћним објектима у смислу Закона о планирању и изградњи.